שלוחה מס’ 1
בירורים ותשלומים
א'-ה | 08:00-20:00
בימי ו' וערבי חג 08:00-12:00

שלוחה מס’ 2
 דיווח תקלות ברשת המים והביוב
פועל 24 שעות ביממה
365 יום בשנה

 

שירות לקוחות
שירות לקוחות - peleg - צרכנות
הסבר על חשבון המים

תקופות חיוב | חשבון המים והביוב נשלח לבתי התושבים אחד לחודשיים, דהיינו פעם ב- 60 יום בממוצע. במידה וצריכת המים המחושבת הנה לתקופה שונה יצוין בחשבון.

*תחום אחריות | חברת פלג הגליל אחראית על רשת המים הציבורית, עד למד המים הראשי בכל נכס. האחריות על רשת המים הפרטית ותיקונה מוטלת על הלקוח לרבות האחריות על אובדן מים הנובעת מנזילה, או מאביזרים שאינם תקינים ברשת הפרטית.

*כמות צריכת מים | נקבעת על פי קריאות מרחוק ממד המים. ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאה מתקופה, קובע את כמות הצריכה לחיוב, ביחידות של (מ"ק) מטר קוב, נכון ליום הקריאה.

*קריאות מדי מים | כדי שמד המים ייקרא באופן תקין יש לוודא כי קיימת נגישות מקסימלית המאפשרת את קריאתו. כיום יש לציין כי רוב מדי המים הינם מדי מים (קר"מ) בעל רכיב קריאה מרחוק. כאשר לא ניתן לקרוא את מד המים מסיבות שונות, נקבעת הצריכה על פי הערכה.

*איחוד תעריפים | בהתאם לחוק אוחדו תעריפי המים והביוב לתעריף אחד עליו מתווסף מע"מ כחוק, בחשבון המים הנוכחי לא יופיעו בנפרד חיובי ביוב.

*ספחי תשלום | הספח התחתון של החשבון נועד לאלו המשלמים בבנק, או בדואר. ספח זה הוא למעשה הקבלה שנשלחת לפלג הגליל, הספח העליון הוא חשבונית ללקוח. לאחר התשלום משמש הספח כחשבונית מס/קבלה.

*תשלום במועד | יש לשלם את החשבון עד למועד החוקי הנקוב בחשבון. על פי כללי והוראות רשות המים הממשלתית, מחייב התאגיד את הצרכנים, שמאחרים בתשלומים, בריבית פיגורים, בשיעור שנקבע במסגרת כללי רשות המים הממשלתית. כמו כן, אי תשלום במועד עלול לגרור הליכים משפטיים או מנהליים, חיוב בגין הוצאות אכיפה ומקרה קיצון אף ניתוק מד המים. חיבור מד המים לאחר ניתוקו, יבוצע תוך 6 שעות עבודה לאחר תשלום החוב, בתוספת תשלום אגרת חידוש חיבור.

הסבר מושגים בחשבון המים והביוב

*מספר הנכס | תואם למספר הנכס בארנונה, כדי שהנתונים במערכת המחשוב של פלג הגליל  יהיו תואמים לנתונים במערכת המחשוב של הרשות המקומית.

מספר זיהוי מים | מספר פנימי במערכת, הנועד לזהות את מד המים הפרטי של התושב מתוך מערכת מדי מים של הבניין בו הוא מתגורר.

מספר מסלקה | המספר המזהה של החשבונית במערכת, נועד לזהות את החשבון בעת תשלום  דרך טלפוני או דרך האינטרנט.

תקופת חשבון | חשבונות המים והביוב נשלחים לבתי התושבים אחת לחודשיים, המוגדר כתקופה.

מספר מד מים | מופיע מתחת לזכוכית בה מצוינת הצריכה במד המים. המספר נועד לשייך את מד המים ללקוח במערכת המחשוב של התאגיד. כך אנו יכולים לדעת מהי ההיסטוריה של מד המים והתושב יכול לוודא שאכן מספר מד המים המופיע בחשבון הוא המספר המופיע במד המים שלו.

מהות שימוש | מסווג את צרכי השימוש שנעשו במים – עסקי, פרטי, צריכה על פי הקצבה למספר נפשות ועוד.

סה"כ ימי צריכה | מציג את כמות הימים בפועל בגינם חויב החשבון.

תאריך קריאה | התאריך בו התקיימה קריאת צריכת המים (נמדדת במ"ק – מטר קוב).

קריאה קודמת | נתוני הצריכה אשר נמדדו בתקופת החיוב הקודמת.

קריאה נוכחית | נתוני הצריכה אשר הופיעו בקריאת מד המים האחרונה.

תוספת לצריכה | מציין, האם ישנה תוספת צריכה אשר אינה מופיעה במד המים. לדוגמא, במקרים בהם מד המים עצר או הוחלף – בפרק הזמן שבין הקריאה הנוכחית לקודמת מציינת התוספת לצריכה את הכמות שנקראה במד המים הישן.

צריכה משותפת | צריכת המים המשותפת לכלל דיירי הבית המשותף. הצריכה הכוללת של הבניין נמדדת על ידי מד מים ראשי, המותקן בסמוך לכל בניין משותף. הצריכה הפרטית של כל דייר נמדדת על ידי מדי מים פרטיים המשויכים לכל אחת מהדירות. חישוב הצריכה המשותפת נעשה על ידי הפחתת סך כמות המים הנמדדת במדי הצריכות הפרטיות מסך כמות הצריכה שנמדדה במד הכללי. בהתאם לחוק, הצריכה המשותפת מחולקת בין יחידות הדיור וחלק יחסי מתווסף לצריכה הדירתית כצריכה פרטית לכל דבר. החיוב עבור צריכת מים משותפת נובע, בין השאר, משימוש בצנרת הראשית לצרכים המשותפים של הבניין, כגון שטיפת חדרי מדרגות, השקיית גינה וו/או נזילה בקו המים הראשי של הבניין שהוא שכיח יותר.

תעריפי המים החל מתאריך 1.7.2023

קרא עוד >>
הכרה בצריכה חריגה

במקרה של נזילה סמויה או גלויה ברשת המים הפרטית של הצרכן (רשת המים שבאחריות הצרכן, הוא ממד המים הכללי של הבניין המשותף לבתי הדיירים והן ממד הפרטי לנכס), יגיש לפלג הגליל  בקשה על הכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה ובלבד שיציג אסמכתא על כך שתיקן את הנזילה בעצמו, או על ידי בעל מקצוע התואמת את התאריכים של תקופת החריגה בצריכת המים. חשוב לציין כי הגשת בקשה, אינה דוחה את מועד תשלום חשבון המים שלא שולם, גם אם הוא בתהליך בדיקה מול התאגיד.  מחלקת שירות הלקוחות תישלח לבית הלקוח תשובה מפורטת לגבי החלטת התאגיד, בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001 התאגיד מחויב לפעול לפי כללי מועצת רשות המים הממשלתית.

להורדת הטופס – לחץ כאן  להשמעה קולית – לחץ כאן

קרא עוד >>
חיובי מים עפ"י הערכה

פלג הגליל, פועל לחייב את הצרכנים על בסיס מדידה פעם אחת בחודשיים. לעיתים רחוקות מסיבות שונות, לא ניתן לקרוא את מד המים (תקול, לא נמצא, אין גישה לחצרו של צרכן, כלב אימתני, תקלה או חבלה). צריכת המים תינתן עפ"י הערכה ותתקיים במקרה, שבו אין אפשרות לבצע קריאה אמינה.

בהתאם לכללי מועצת רשות המים הממשלתית, במקרה בו מד המים לא פעל כהלכה במשך תקופה מסוימת ולא ניתן לקבוע את צריכת המים של הצרכן, פלג הגליל  יחייב את הצרכן בעד כמות מים שנקבעה לפי הצריכה של התקופה המקבילה בשנה הקודמת, או בממוצע שני החודשים שקדמו לתקופה שבה לא פעל המד כהלכה, או על פי החלטת פלג הגליל  ובלבד שבתקופה עליה מסתמכים לצורך החיוב הייתה מדידה תקינה של צריכת המים.

*האמור בסעיף זה מבוסס על סעיף 26 לכללי רשות מים הממשלתית , כללי תאגידי מים וביוב התש"ע 2009 .

קרא עוד >>
בירור חיוב חריג

צריכה חריגה מאוד, היא כמות מים השווה או העולה על 150% מכמות המים שנמדדה במד המים בתקופה  המקבילה בשנה הקודמת ובהעדר תקופה מקבילה כאמור יש לבדוק את  כמות המים הממוצעת שנמדדה בשש תקופות  החיוב האחרונות, שבהן נקרא מד המים ובלבד שלא תפחת מ-15 קו"ב לחודש במד מים פרטי,  ובמד מים ראשי בנכס – ממכפלת 20 קו"ב לחודש במספר הצרכנים הרשומים בנכס.

הנכם רשאים להגיש בקשה לבירור חיוב חריג, להקלה בחיוב בעד צריכת מים בתקופת חיוב. להלן התנאים להגשת הבקשה:

1.ההגשה לא תאוחר מ -12 חודשים, ממועד משלוח חשבון המים לאותה תקופה חיוב – בה נמדדה צריכה חריגה מאוד (אם במד מים המשויך או במד המים הראשי).

2.הצרכן מצהיר כי לא ידוע כל סיבה לצריכה חריגה זו.

3.הצרכן מתחייב לאפשר לנציג החברה לבקר בנכס לצורך הבירור הצריכה החריגה.

4.לבקשה צורף אישור שרברב, כי לא נמצאו בנכס סימנים לנזילה/חיבור שלא כדין/ אמצעים לשיבוש מדידה.

להורדת הטופס – לחץ כאן

קרא עוד >>
גביה ואכיפה

אנא שלמו את חשבונות המים והביוב, במועד הנקוב בחשבון המים והביוב על מנת למנוע מהתאגיד לחייבכם בריבית פיגורים. תשלום בהוראת קבע בנקאית או בכרטיס אשראי, (המחויבת בשני תשלומים חודשיים שווים) הנה הדרך הטובה ביותר להימנע מאיחורים בתשלומים.

להלן התקנה, בנוגע לחיוב צרכנים בגין פיגור בתשלום חשבון המים, שתאגיד המים והביוב פלג הגליל מחויב לפעול לפיהם:

איחור בתשלום – נמדד החל מהיום הראשון לאחר מועד התשלום החוקי המופיע בחשבון המים והביוב (ובתנאי שמועד התשלום הוא לפחות 18 ימים מיום משלוח הודעת החיוב). אם לא שולם התשלום בגין חשבון המים והביוב במועד התשלום תיתוסף עליו ריבית פיגורים של החשב הכללי, בחישוב יומי, ממועד החיוב ועד לתשלומו בפועל.

ריבית החשב הכללי – מוגדרת בכללי תאגידי מים וביוב   (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), התש"ע – 2009 (עדכון ביום 30.6.2010 שפורסם בקובץ התקנות 6903) בפרק ההגדרות של הכללים: "ריבית פיגורים החשב הכללי" – כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפי שהיא מתפרסמת מעת לעת ברשומות.

חשוב להדגיש כי חיוב בריבית על פיגורים בתשלום אינו מבטל פעולות אכיפה מצד פלג הגליל בגין חובות מים שלא שולמו, ואינו מבטל חיובים בגין הליכי הגבייה. לכן שלמו את החשבונות במועד.

הנדון: מדיניות מיצוי הליכי גבייה בתאגיד פלג הגליל

על פי סעיף 110 לכללי תאגידי המים והביוב (אמות מידה בענין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה) התשע"א 2011 ובהמשך למכתב רשות המים בעניין מדיניות מיצוי הליכי גבייה מול צרכני המים, החליט התאגיד לפרסם את מדיניות מיצוי הליכי הגבייה שעל פיהם יתנהל כדלקמן:

תאגיד פלג הגליל יפעיל אמצעי אכיפת גבייה כנגד צרכנים אשר לא שילמו את חובם במועד, בגין אספקת שרותי מים ושירותי ביוב ו/או כל חיוב המגיע לתאגיד על פי כל דין, בכפוף לכללים/נהלים הבאים:

כללי תאגידי המים והביוב (אמות מידה והוראות בענין רמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), תשע"א 2011,  לאחר מיצוי ותום תקופה לה זכאי הצרכן לברר ולהשיג על החשבון התקופתי.

ביצוע פעולות גביה באמצעות פקודת המסים (גביה), והתקנות הנלוות לפקודה, לרבות ביצוע עיקולי צד ג', עיקולי משכורת, עיקולי מיטלטלין, עיקולי רכב וכיו"ב.

כללי תאגיד המים והביוב ( ניתוק אספקת מים ) התשע"ה 2015, לאחר קבלת האישורים המתאימים ממנהל רשות המים ביחס לצרכן ביתי ולצרכן בנכס אחר. יודגש כי ביצוע פעולה מסוג זה תתבצע לצרכן ביתי רק לאחר שמוצו יתר פעולות האכיפה המנהלית ולא הביאו לתוצאות חיוביות.

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה 7.1002 הפעלת הליכי גבייה מנהליים לפי פקודת המסים (גביה).

הפעלת הליכי גביה באמצעים משפטיים – הוצל"פ.

על אף האמור לעיל, צרכן ביתי בלבד אשר יפנה לתאגיד בבקשה לעכב הליכי אכיפה נגדו, יידרש להמציא המסמכים הבאים:

במקרה בו בקשת הצרכן לעיכוב הליכים נובעת מסיבות כלכליות – יש לצרף אישור ממחלקת הרווחה בישוב כתמיכה לבקשתו וככל שניתן יש לצרף תדפיסי חשבון הבנק שלו.

במקרה בו בקשת הצרכן לעיכוב הליכים נובעת מסיבות בריאותיות – יש לצרף אישור מוסד רפואי מוכר אשר יבהיר ויתמוך בבקשתו לעיכוב הליכים ובמידה  וקיים בנמצא יש לצרף אישור ממחלקת הרווחה בישוב כתמיכה לבקשתו.

לכל בקשה לעיכוב הליכים כאמור לעיל, על הצרכן להציע אופן פריסת תשלומים מוצעת לסילוק החוב.

בקשה לעיכוב הליכים כאמור לעיל, תועלה לוועדת חריגים בתאגיד בראשות מנכ"ל התאגיד ובהתאם להחלטתה תינתן לצרכן הפונה תשובה.

למען הסר ספק יובהר, כי בכל מקרה, לא יהיה בהחלטת הועדה משום ויתור על החוב הקיים לטובת התאגיד, אלא התחשבות באופן פריסת התשלומים בלבד.

צרכן המעוניין לעיין בתקנות ובכללים האמורים, יוכל לעיין באתר האינטרנט של התאגיד. לקבלת הסברים משלימים, יוכל הצרכן לפנות לסניף התאגיד במקום מגוריו בשעות קבלת הקהל המפורסמות וכן במנהלת התאגיד.

בברכה,
רו"ח אדי שוסב – ממונה על הגבייה
 מנכ"ל התאגיד

קרא עוד >>
עדכון מס' נפשות

תעריפי המים והביוב נקבעים ע"י הרשות הממשלתית למים וביוב והינם אחידים בכל הארץ. לצריכה ביתית יחושבו עפ"י שני תעריפים: תעריף א' – עבור כמות של עד 7 מ"ק לנפש בחודשיים, תעריף ב' – עבור כל כמות שמעל  ל- 7 מ"ק לנפש לחודשיים.
ביום 3.3.2017 פורסמו ברשומות כללי המים (קביעת כמות מוכרת) התשע"ו 2016 – קובץ התקנות 7625. בסעיף 7(א) לכללים, נקבעו הוראות לפיהן, תאגיד המים והביוב – פלג הגליל, ישייך את נתוני מרשם האוכלוסין הנוגעים לתושבים המתגוררים בתחומו, לנתוני הצרכנים הביתיים ומס' הנפשות המתגוררות בכל יחידת דיור הרשומים בספריו.  אם לא יוצג מידע אחר, פלג הגליל יקטין או יגדיל בהתאם, את מספר הנפשות בנכס הרשומות בספריו, לצורך חישוב הכמות המוכרת לכל נפש, לפי נתוני המרשם האוכלוסין.

במהלך שנת 2017, נשלחה לביתכם הודעה מעודכנת, בדבר מס' הנפשות המתגוררות בנכס לצורך עדכון הקצאת כמות מוכרת ליחידת הדיור. אם לא קיים כל מידע במרשם האוכלוסין, או לא התקבל שום מידע בשנים האחרונות אודות מס' הנפשות המתגוררות בנכס, או במידה ולא יוצג לתאגיד – מידע אחר, יהיה מס' הנפשות לצורך חישוב הכמות המוכרת, שתי נפשות בלבד.

להלן תמצית הכללים בדבר דיווח על עדכון מס' הנפשות:

 1. על הצרכן לשלוח לתאגיד בדואר, בפקס או בדואר אלקטרוני את בטופס דיווח מקוון על מס' הנפשות המתגוררות בנכס, לפי נוסח המופיע באתר האינטרנט של התאגיד. כשהוא כולל את כל הפרטים שהצרכן נדרש למלא, לרבות הצהרה בדבר נכונות הפרטים.
 2. יש לצרף לדיווח הנ"ל תצלום ספחי תעודות הזהות או תמצית מן המרשם כמשמעותו בסעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 (להלן – תמצית מרשם), של כל המתגוררים דרך קבע באותה יחידת דיור, המעידים על שמם ומקום מגוריהם; לגבי ילדים שטרם מלאו להם 18 שנים – בצירוף ספח תעודת הזהות או תמצית מרשם של ההורה שמפורטים בו פרטי הילדים.
 3. צרכן, שמענו אינו רשום בספח תעודת הזהות או בתמצית המרשם (בסעיף קטן זה – מקום מגוריו הרשום), ישלח לתאגיד במקום המצאו, בנוסף לאמור בסעיפים 2 + 3 לעיל, את המסמכים שלהלן:           א. מסמך המאמת, להנחת דעת התאגיד, את מקום מגוריו בפועל של הצרכן. יראו בחוזה שכירות או תשלום חשבון ארנונה על שם הצרכן, כמסמך מאמת לעניין זה.
  ב. אישור מטעם ספק המים של מקום מגוריו הרשום של הצרכן, הממוען לתאגיד במקום מגוריו בפועל כי עניין חישוב מספר הנפשות המוכר, הוא או מי מהמתגוררים, לא מתגורר ביחידת דיור במקום מגוריו הרשום.
 1. היה הצרכן מי שאינו אזרח ישראלי, יעביר לתאגיד, במקום תעודת זהות, צילום של דרכונו, אישור שהייה כדין, וכן אחד מאלה לפי בחירתו: 1. תצהיר מאומת לגבי מקום מגוריו;  2. ספח תעודת זהות של בעל ההיתר להעסקתו לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, המעיד כי בעל ההיתר מתגורר ביחידת הדיור.
 1. הצרכן ידווח לחברה על כל שינוי במספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור. דיווח כאמור יכלול את כל הפרטים כמפורט לעיל.
 2. חיוב מינימלי לתקופה:  בהתאם לדין, כל צרכן חייב בתשלום של חיוב מינימלי עבור צריכת מים,(דמי שימוש) לפי צריכה של 3 מ"ק מים לתקופה (חודשיים) אף אם צרך פחות מהכמות האמורה באותה תקופה.

להורדת הטופס – לחץ כאן

קרא עוד >>
טיפים לחסכון מים

מגוון השימוש במים הנעשה בבית הינו רב וכולל שתיית מים, הדחת אסלות, שטיפת כלים, כביסה, מקלחת, ניקיון, בישול ועוד. בשל המגוון הרחב יש לשים לב כי השימוש נעשה בחוכמה במטרה למנוע בזבוז ובכדי לחסוך משאב יקר וחשוב שהולך ופוחת עם השנים. הצריכה הביתית משתנה מאדם לאדם ונעה בין 100 ל-230 ליטר לנפש ליום, ובממוצע כ-165 ליטר. כל יום. זה הרבה מאוד מים. אז להיכן זורמים המים? הדחת אסלות – 55-60 ליטר (35%) רחצה – 55-60 ליטר (35%) שתייה, בישול והדחת כלים – 30 ליטר (20%) כביסה וניקיון – 8 ליטר (5%) גינון – 8 ליטר (5%)  

10 עצות שימושיות לחיסכון במים במשק הבית:

 1. שימוש נכון של מים במשק הבית יכול לחסוך כמויות גדולות של מים. כדי ליעל את השימוש ולחסוך במים יש לנקוט במספר צעדים חשובים ולהתייעץ עם אנשי מקצוע מומחים. להלן 10 עצות שימושיות לחיסכון במים בגינה.  
 2. התקינו וסת או מגביל ספיקה (חסכם) עם התו הכחול על ברזי המטבח, האמבטיה והמקלחת. החסכם קל להתקנה, מקטין את כמות המים מבלי לפגוע בנוחות המשתמש וחוסך כשליש מכמות המים.
 3. סגרו את הברזים בזמן שימוש, לדוגמה, סגרו את הברז בזמן צחצוח השיניים והסיבון במקלחת וצמצמו את זמן פתיחת הברז במהלך שטיפת הכלים. הפעילו את מדיח הכלים רק כשהוא מלא. 
 4. הפעילו את מכונת הכביסה רק כשהיא מלאה.
 5. התקינו בשירותים מכל הדחה דו כמותי המאפשר גם חצי הדחה. בכל הדחה מלאה יורדים 9 ליטר מים, ושימוש במכל הדחה דו כמותי חוסך כ – 18 ליטר מים לנפש ליום, המהווים 12% מהצריכה היומית שלנו. במקרה של שיפוץ, בקשו להתקין את מכלי ההדחה החדשים, המשתמשים ב-6 ליטר להדחה מלאה ו-3 ליטר לחצי הדחה.
 6. בדקו שבאסלת השירותים אין דליפה. נזילה ממכל ההדחה היא תקלה שכיחה ולעתים בלתי מורגשת. התיקון פשוט מאוד ומצריך החלפת אטם בתחתית מיכל ההדחה. ניתן לבדוק האם קיימת נזילה ע”י הנחת נייר טואלט בדופן יציאת המים. במידה והנייר נרטב, יש להחליף את האטם.
 7. בדקו נזילות בדירה ובגינה. לצורך הבדיקה, סוגרים את כל הברזים בדירה ובגינה ומסתכלים על מד המים. אם יש תנועה במד המים, סימן שיש נזילה ומומלץ להיוועץ בבעל מקצוע.
 8. הימנעו מברזים דולפים. טפטוף מברז דולף מבזבז כמויות גדולות של מים מבלי להרגיש.
 9. שטפו את המכונית בעזרת דלי. שטיפת הרכב בעזרת צינור בזבזנית ואסורה על פי חוק.
 10. נצלו את המים המטפטפים מצנרת הניקוז של המזגנים להשקיית עציצים, אדניות וגינות.

ישראל ממשיכה לחסוך במים

קרא עוד >>
דיווח על קריאת מד

דיווח על קריאת מד המים באמצעות הצרכן

ניתנה אפשרות לצרכן, לדווח באופן מקוון את קריאת מד המים שלו בצירוף צילום קריא מד המים ומס' זיהוי הלקוח. התאגיד רשאי שלא לקבל קריא מד המים אם קיים חשש סביר, שקריאתו משובשת. את הדיווח יש להעביר בטופס המקוון של פניות ציבור, בדיווח קרי המד, או הורדת הטופס – לחץ כאן

קרא עוד >>
חשש לדליפה

מדי מים לקריאה מרחוק (קר"מ)

פלג הגליל מפעיל ברחבי היישובים בהם הוא מעניק שירות מערכת מתקדמת לקריאה מרחוק של מדי המים, הכוללת יכולות טכנולוגיות מתקדמות של מדידה ובקרה.
מדי המים המותקנים הינם מדי קר"מ (קריאה מרחוק) בהם קריאת נתוני צריכת המים מתבצעת באמצעות שידור למערכת בקרה ממוחשבת.
השידור מתבצע באמצעות מערכת רדיו בשימוש אנטנות זעירות הפרושות ברחבי העיר. האנטנות משמשות לקליטה בלבד והן אינן מייצרות שידור כלשהו.
המידע שנאסף מועבר באמצעות מודם סלולרי בדומה לטלפון הנייד שלנו, מספר פעמים ביום, במעיין הודעת טקסט, למחשבי התאגיד.
אישור המשרד לאיכות הסביבה – פטור להיתר קרינה של מערכת קריאת מדי מים לחץ כאן.

יתרונות מערכת הקר"מ:

 • המערכת מייתרת את הצורך בגישה פיזית אל מדי המים לקריאת נתונים.
 • קבלת חשבון מים מדויק ואפשרות לקבלת נתונים גם במהלך תקופת החשבון.
 • קבלת מידע דיגיטלי על צריכת המים לטובת שימוש מושכל וחסכוני במים, כולל באמצעות מערכת Read your meter(לחץ כאן) בה כל צרכן יכול לצפות בעצמו בנתוני מד המים שלו.
 • קבלת התראות לגבי צריכת מים מוגברת, זיהוי מוקדם של נזילות סמויות או גלויות.
 • קבלת התראות בשל חשש לשיבוש מדידה עקב חבלה או תקלה במד המים.

זיהוי צריכת מים חריגה / חשש לנזילה

מערכת הקר”מ מאפשרת זיהוי צריכות מים חריגות או חשש לנזילות בזמן אמת.
הקריטריון לזיהוי חשש לנזילה באמצעות המערכת במד מים משויך (דירתי), הינו צריכה רציפה של מים במד במשך 24 שעות .
במקרה זה תישלח לצרכן התראה בהודעת טקסט (SMS) אודות החשש לנזילה.
באם מספר הטלפון אינו מעודכן ברשומותינו ו/או במידה ואינכם מעוניינים לקבל הודעות טקסט, ישלח מכתב התראה.
לקבלת התראה באמצעות הודעת טקסט יש לוודא כי מספר הטלפון הנייד מעודכן ברשומותינו.
לרישום/שינוי מספר טלפון נייד ניתן לפנות אל שירות הלקוחות (לדף צור קשר).
הקריטריון לזיהוי חשש לנזילה באמצעות המערכת במד מים ראשי הינו צריכה רציפה של מים במד במשך 24 שעות.
במקרה זה ישלח מכתב התראה אל "ועד הבית". ו/או אל המחזיק בנכס
לתשומת לב:
התראת דליפה תישלח באם התקיימו הקריטריונים המצוינים מעלה.
אין בהתראה זו בכדי להצביע בהכרח על דליפה.
הדבר יכול לנבוע משימוש חריג במים, ברז שהושאר פתוח ו/או מטפטף, מערכת השקיה ממוחשבת הפועלת ללא הפסקה, נזילה סמויה בצנרת, אי תקינות במתקן מים (דוד, מאגר, מערכת משאבות) וכיוצא בזה.

קרא עוד >>
הרשם לקבלת מידע בשוטף ובחירום